Obchodné podmienky

1. Dodanie a rozvoz tovaru

Dodanie tovaru bude realizované podľa dostupnosti a prevádzkových možností Virtual Studio, spol. s r.o., a to čo v najkratšom možnom termíne, obyčajne 2 – 10 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. O takýchto výnimočných prípadoch je zákazník vopred informovaný. Miesto odberu je určené na základe voľby kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list (pokiaľ je súčasťou tovaru).

Rozvoz tovaru je zaistený v rámci Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa Vami zvoleného spôsobu. Bližšie informácie nájdete v sekcii PLATBA A DOVOZ.

2. Objednanie tovaru

Objednávka musí obsahovať tieto náležitosti:

  • iniciály objednávateľa (meno, priezvisko, prípadne názov kupujúceho a jeho údaje)
  • jednoznačné určenie predmetu plnenia, jeho množstvo a cenu
  • presné miesto dodania, vrátane PSČ
  • telefonický a e-mailový kontakt

3. Odstúpenie od zmluvy (storno objednávky)

Storno objednávky zo strany kupujúceho – kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred odoslaním tovaru kupujúcemu a to bez akéhokoľvek postihu (písomne, e-mailom alebo telefonicky).

Storno objednávky zo strany predávajúceho – predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, prípadne jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

4. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra alebo od pracovníka Slovenskej pošty (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy) neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z tejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Predávajúci nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených:

  • nešetrným zaobchádzaním
  • neodborným zásahom do zariadenia
  • neodborným rozobratím tovaru
  • alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho.

Zároveň sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením tejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, v originálnom balení vrátane manuálov (ak je súčasťou), ďalej kópie záručného listu a faktúry.

Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od jej prijatia. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie pri tovare, ktorý je potrebný zaslať na opravu výrobcovi, na lehotu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Záručná lehota na spotrebný tovar je dva roky, môže však byť v záručnom liste uvedená aj dlhšia.

5. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom stránky AndroidMania.sk je spoločnosť Virtual Studio, spol. s r.o. so sídlom na adrese Pod kanálom 38, Lipovec 03861 Vrútky.

IČO: 46943994
IČ DPH: SK2023664621
DIČ: 2023664621

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 58075/L.